BrainCore Edukacja

Przyszłość edukacji i niezbędny element efektywnej szkoły

Innowacyjne i oparte na badaniach naukowych narzędzie, wspierające nauczycieli w efektywnym uczeniu, motywowaniu i znajdowaniu skutecznych działań do pokonywaniu barier swoich uczniów.

Co to jest BrainCore Edukacja?

BrainCore Edukacja to narzędzie przeznaczone dla szkół i instytucji edukacyjnych. Potrafi dokonać diagnozy rozpoznającej profil poznawczy ucznia. Następnie, w obszernym raporcie, przedstawia wyniki ucznia i wskazuje metodę pozwalającą nauczycielowi dostosować program lekcji do indywidualnych potrzeb uczniów, jak też do najważniejszych problemów całej klasy. Dostarcza także narzędzi pedagogicznych w postaci arkuszy informacyjnych opisujących techniki coachingowe lub metodologiczne pracy indywidualnej z uczniem lub/i całą klasą. 

Co daje szkołom i nauczycielom korzystanie z BrainCore Edukacja?

 • Niezbędne i konkretne dane pomocne w diagnozie uczniów i opracowaniu skutecznej koncepcji pracy z klasą, pojedynczym uczniem oraz rodzicami
 • Wskazówki i metody wspomagające motywację ucznia do nauki i rozwoju - czyli konkretne porady, jak sprawić, żeby lekcje były ciekawsze, a treści łatwiejsze do zapamiętania
 • Pomoc w ustaleniu przyczyn niepowodzeń ucznia i propozycje działań w celu ich likwidacji
 • Podniesienie kompetencji dydaktycznych - najnowszą wiedzę z zakresu uczenia się i pomoc w zastosowaniu skutecznych metod pracy z uczniami,
 • Przyjemniejszą, łatwiejszą i bardziej efektywną pracę
 • Zwiększenie szans uczniów na podniesienie wyników w nauce - lepsze wyniki w krótszym czasie
Uzyskaj dostęp do naszej platformy

Jak działa BrainCore Edukacja dla szkół?

KROK 1. Wypełnienie testu BrainCore Edukacja przez uczniów

 • Wysyłamy każdemu uczniowi indywidualny link do kwestionariusza online. Można go wypełnić w 15-20 minut na każdym urządzeniu – wystarczy dostęp do internetu. Język testu jest dostosowany do uczniów, test jest bezpieczny i poufny.

KROK 2. Kompleksowy raport

 • Indywidualny profil poznawczy badanego ucznia jest generowany natychmiast po zakończeniu testu i pojawia się na platformie BrainCore. Raport zawiera unikalne wartości NAD®, mocne i słabe strony ucznia, wskaźniki emocjonalne wiele innych.Wskazuje jego problemy i trudności w przyswajaniu wiedzy, uwzględniając ich poziom -wysoki, średni lub niski- i proponuje odpowiednie rozwiązania, które można wykorzystać podczas każdej lekcji.

KROK 3. Konsultacje i omówienie wyników z trenerem BrainCore

 • W trosce o prawidłową interpretację wyników, prowadzimy indywidualne konsultacje osoby badanej z przeszkolonym trenerem BrainCore. Konsultacja trwa około 30 minut.

KROK 4. Dostęp do platformy BrainCore

 • Dla uczniów, którzy dostają osobiste hasło tylko do swojego raportu
 • Dla nauczycieli, którzy mają wgląd do wyników całej klasy - pojedynczych raportów, a także zestawienia wyników całej klasy. Na platformie znajdują się również najpilniejsze interwencje i sposoby rozwiązania dla każdego problemu - indywidualnie i grupowo, dla całej klasy.

KROK 5. Coaching w szkołach

 • Nasze sesje coachingowe w szkołach i instytucjach edukacyjnych są realizowane zgodnie z opracowaną metodologią, koncentrując się na indywidualnym potencjale uczniów. Uważamy, że każda szkoła i instytucja edukacyjna tworzy ekosystem, który w całości powinien opracować swoją drogę rozwoju przed podjęciem jakichkolwiek działań.

KROK 6. Wdrażanie działań wybranych przez nauczycieli

Take a Test and Learn About Your Profile

BrainCore is a diagnostic tool, that has been created by our experienced team of scientists and psychologists, inspired by the latest researchers in neuroscience and cognitive pedagogy . Thanks to this knowledge, they developed the Neuro Activated Diagnostic® (NAD®), which is able to draw up individualized reports and creates a unique representation of the cognitive reflexes taking place in the brain. They constantly develop and refine the science behind our technology, to help you understand more about how your brain functions in everyday life.

Ask Your Students To Take Braincore Test
Ask Your Students To Take Braincore Test
Our innovative BrainCore test is:
 • Professional and reliable
 • Secure and confidential
 • Fast and easy to use
 • Disponible online at any time
 • Adapted to all devices
Get Precise Results For Each Student
Get Precise Results For Each Student
BrainCore delivers results immediately, including:
 • Unique 5 NAD ® values, individual for each user, explaining how student transfers and adapts the knowledge
 • Strong and weak points of every pupil
 • Emotional indicators
 • Psychometric dimensions
Obtain The Key To Academic Succes Of Your Students
Obtain The Key To Academic Succes Of Your Students
BrainCore helps to achieve the academic goals easier, by:
 • Pointing out Most Urgent Interventions teacher shall undertake to help the students
 • Proposing individual solutions for each problem of every pupil
 • Helping to organize the classes according to the students NAD values, what improves their learning skills

Profilowanie poznawcze

BrainCore identyfikuje profile poznawcze każdego z użytkowników i proponuje metody działań dla pojedynczych osób lub grup typu „klasa”. Zaprojektowanie profilu poznawczego pozwala na stworzenie szytego na miarę rozwiązania, które przyspiesza transfer wiedzy do pamięci długotrwałej. Profilowanie poznawcze pozwala na precyzyjne programowanie ścieżek edukacyjnych, dzięki czemu nauczyciel staje się aktywatorem semantycznych sieci kompetencji.

Obrońca

 • Cieszy się dużą swobodą i sprawia wrażenie osoby niezależnej
 • Z powodu braku osobistej motywacji potrafi szybko rezygnować
 • Ma dobrze rozwinięte umiejętności komunikacyjne, nie boi się argumentacji
 • Uzyskuje lepsze wyniki, gdy skuteczność proponowanego rozwiązań jest wysoka
Download Sample Results PDF

Agent

 • Dzięki doskonałej dyscyplinie osobistej jest wydajny w pracy
 • Komunikowanie się z innymi wymaga od niego wysiłku
 • Podczas wystąpień publicznych może czuć się niezręcznie
 • Zwykle osiąga swoje cele dzięki ciężkiej pracy i odporności
Download Sample Results PDF

Edytor

 • Wykazuje duże trudności w odnajdywaniu motywacji osobistej
 • Ma potrzebę indywidualnego i stałego wsparcia
 • Dąży do rozwijania poczucia własnej wartości i pewności siebie
 • Docenia stosowanie się do instrukcji
Download Sample Results PDF

Krytyk

 • Wykazuje naturalną tendencję do komunikowania się i zajmowania własnego stanowiska
 • Z reguły wykazuje niską pewność i wiarę w siebie
 • Często wpada na nietuzinkowe pomysły i lubi je bronić
 • Potrafi szybko się zniechęcić
Download Sample Results PDF

Magik

 • Nie lubi kontroli podczas pracy
 • Łatwo się komunikuje i wykazuje astertywność
 • Obronę własnych idei postrzega jako zasadę i regularnie wprowadza ją w życie
 • W przypadku większego wysiłku brak mu samodyscypliny
Download Sample Results PDF

Performer

 • Posiada wysoko rozwinięte umiejętności komunikacyjne
 • Relacje społeczne postrzega jako ważny element w fazie zdobywania wiedzy
 • Często stara się unikać zbytniego wysiłku podczas pracy
 • Może mieć problemy ze zrozumieniem celu i czasu trwania danego zadania
Download Sample Results PDF

Przedsiębiorca

 • Wykazuje dużą samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań
 • Dobrze rozumuje i odpowiednio się komunikuje
 • Może być mniej wydajny ze względu na liczne interakcje
 • Ma tendencję do rozproszenia, przez co niektóre projekty mogą być zagrożone
Download Sample Results PDF

Asystent

 • Wykazuje znaczny brak pewności siebie
 • Nie lubi konfrontować pomysłów
 • Często wykazuje postawę "poczekamy – zobaczymy"
 • Potrzebuje robienia postępów każdego dnia
Download Sample Results PDF
Ulepsz swoją szkołę już dziś

W ramach usługi BrainCore Edukacja szkoły otrzymują:

Połączenie technologii z neuroinformatyką, neuronauką i neuropedagogiką sprawia ma duży wpływ na innowacyjność naszego podejścia.

Szkolenia dla kadry w metodzie BrainCore oraz szkolenie z obsługi systemu

Przygotowanie wybranej grupy nauczycieli do bycia ekspertem BrainCore I-go stopnia

Możliwość diagnozy klas i indywidualne konsultacje dla uczniów

Dostęp do platformy

Od momentu szkolenia nauczycieli po wsparcie we wdrażaniu konkretnych rozwiązań edukacyjnych w klasach

Opiekę merytoryczną

Wszyscy nauczyciele korzystający z BrainCore potwierdzają - to działa!

Nasz innowacyjny system, oparty na neuronauce, prezentuje poszczególnym użytkownikom, jak ich mózg przetwarza zdobywane informacje. W ten sposób system umożliwia wypracowanie indywidualnych rozwiązań, co znacznie przyśpiesza proces uczenia się. Szkoły i ośrodki dydaktyczne korzystające z BrainCore Edukacja są w stanie dzięki temu spersonalizować metody nauczania i zarządzać ścieżkami edukacji w trybie projektowym. Sprzyja to pełnemu wykorzystaniu indywidualnego potencjału każdego z uczniów.

Network of Partner Schools, a Synergy Conducive to Research

Stale rozbudowujemy sieć partnerów zaangażowanych w poszerzanie naszych zasobów dydaktycznych. Zbudowaliśmy cyfrowe laboratorium, które łączy doświadczenia różnorodnych instytucji. Każda szkoła związana z systemem BrainCore gromadzi niezbędne dane podczas stosowania metod opartych na psychologii poznawczej i pedagogice. Działalność na wielu rynkach (m.in. Szwajcaria, Francja, Belgia oraz Polska) pozwala na przetestowanie naszego podejścia w określonych kulturowo klastrach, a także wymianę doświadczeń między użytkownikami czy wzbogacanie oferty szkoleń. Wszechstronność i zaangażowanie naszych badaczy są istotnymi elementami w procesie analizy zagadnień związanych z potrzebami edukacyjnymi, które czekają naszą cywilizację w fazie przejścia na WEB 4.0.

Dowiedz się więcej o BrainCore

Opinie użytkowników BrainCore

"BrainCore nauczył mnie nowego podejścia w nauczaniu-ukazał, że każdy uczeń ma swoją własną i unikatową tożsamość pedagogiczną."

- Ana B – nauczyciel Nemesis, Szwajcaria

"BrainCore pomaga uczniom w odkrywaniu indywidualnych zdolności i umiejętności, dzięki czemu zmienia ich podejście w stosunku do nauki."

- Evich M. nauczyciel / Pole Formation Competences Cipen, Arles, Francja

"BrainCore pozwala na rozwój umiejętności interpersonalnych i strategii poznawczych w odpowiedzi na różne sytuacje. Uczniowie stają się bardziej aktywni i zaangażowani podczas lekcji. Braincore pozwala uczniowi na pogłębianie wiedzy o sobie samym, zarówno o jego możliwościach, jak też o jego roli i funkcji w grupie"

- Dominique T., Nauczyciel CFAI, Istres, Francja

"BrainCore” pozawala na poznanie swoich mocnych i słabych stron. Uczy planowania, organizacji, sposobów na efektywną pracę, a także radzenia sobie z emocjami i trudnościami."

- May-Sara I., 16 letnia uczennica, szkoła Nemesis w Szwajcarii

"Dzięki BrainCore nasz syn lepiej poznał samego siebie i odkrył swoje mocne strony, które pomagają mu w nauce. Jako rodzice jesteśmy w stanie znaleźć właściwą drogę, aby zachęcić go i zmotywować do nauki."

- Véronique D., Matka ucznia ze szkoły Nemesis, Szwajcaria

"BrainCore to świetne narzędzie, które miałem okazję wypróbować podczas pracy ze studentami. Wielu z nich było bardzo zaskoczonych, gdy odkryli (na końcu swojej ścieżki edukacyjnej), w jaki sposób się uczą się i co jeszcze mogą zrobić, aby w pełni wykorzystaj swój potencjał i działać bardziej efektywnie w życiu zawodowym. Jako trener umiejętności społecznych i trener, psycholog pracujący z nauczycielami przy wielu okazjach, szczerze polecam BrainCore."

- Tomasz W., Psycholog

BrainCore Switzerland collabore avec